28.01.2019

Všeobecní obchodní podmínky společnosti ISOTREND spol. s r.o.

 

1 OBECNÉ

(1) Tyto „Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti ISOTREND spol. s r.o.“ (dále jen „Smluvní podmínky“) jsou přímou součástí smluv uzavřených mezi společností a našimi zákazníky ohledně našich služeb. Není-li dohodnuto jinak, všechny nabídky, přijetí nabídky a služby se provádějí výhradně na základě těchto Smluvních podmínek. V rámci stávajícího obchodního vztahu se zákazníkem jsou tyto Smluvní podmínky součástí smlouvy i v případě, že ve smlouvě výslovně nezmíníme jejich zahrnutí.

(2) Pro stávající smlouvy platí následující: Zákazník bude o změnách těchto Smluvních podmínek informován písemně. Pokud zákazník souhlasil s tím, že s námi v rámci obchodního vztahu bude komunikovat prostřednictvím elektronického komunikačního kanálu, mohou být změny Smluvních podmínek oznámeny rovněž tímto způsobem za předpokladu, že daný typ komunikace umožňuje zákazníkovi uložit či vytisknout tyto změny v čitelném formátu. Změny se považují za schválené, pokud vůči nim zákazník nevznese námitku v písemné formě nebo prostřednictvím dohodnutého způsobu elektronické komunikace. Oznámení bude obsahovat výslovný odkaz na tento důsledek. Zákazník nám musí námitku zaslat do šesti (6) týdnů ode dne oznámení o změně.

(3) Tímto vznášíme námitku vůči odchylným smluvním podmínkám zákazníka; během plnění smlouvy se takové smluvní podmínky nebudou považovat za přijaté. První věta se vztahuje i na případná ustanovení o smluvních sankcích. Jiné smlouvy a dohody, zejména záruky, dodatky a doplňkové smlouvy, nabydou účinnosti pouze tehdy, pokud je výslovně odsouhlasíme.

2 NABÍDKY/OBJEDNÁVKY

(1) Naše nabídky jsou nezávazné a podléhají změnám, pokud v nabídce není uvedeno něco jiného.

(2) Případné výkresy a obrázky zahrnuté jako součást nabídky je třeba považovat pouze za přibližné, pokud nejsou v nabídce výslovně označeny jako závazné. Nabídky podléhají změnám, které se v odvětví považují za standardní, a rovněž změnám, jež představují technické vylepšení, a to za předpokladu, že není ztíženo použití uvedené ve smlouvě.

(3) Ponecháváme si vlastnictví veškerých dokumentů k nabídce. Dokumenty k nabídce nesmí být bez našeho souhlasu kopírovány ani zpřístupněny třetím stranám. Autorská práva a další práva k duševnímu vlastnictví zůstávají nedotčena.

(4) Smlouva nabude účinnosti teprve poté, co písemně potvrdíme objednávku. Pokud nebylo potvrzení objednávky odesláno, nabude smlouva účinnosti po dodání zboží a doručení naší faktury s výhradou veškerých potřebných dovozních a/nebo vývozních povolení. Smlouva nabude účinnosti pouze v případě, že zákazník předloží povolení požadované pro manipulaci s radioaktivními zdroji a/nebo standardní prohlášení příslušných orgánů podle nařízení ES č. 1493/93 pro manipulaci s radioaktivními látkami mimo území České republiky a v rámci EU. Pokud jde o území mimo EU, smlouva nabude platnosti teprve po předložení požadovaného povolení pro manipulaci s radioaktivními zdroji podle právních předpisů příslušné země. Povolení musí být předloženo v angličtině. Případné náklady související s předložením povolení nese zákazník.

(5) Pokud objednávka a tedy i výroba zboží vychází z požadavku zákazníka vzneseného předtím, než bylo předloženo požadované povolení a/nebo doklad o povolení k manipulaci, nese zákazník veškerá rizika spojená s neuzavřením smlouvy podle článku 2 odst. 4.

(6) Pokud v období mezi uzavřením smlouvy a uskutečněním dodávky dojde ke zvýšení našich výrobních nákladů (např. z důvodu růstu nákladů na materiál nebo mzdových nákladů, změny směnných kurzů platných pro dovážené zboží, zvýšení daňové sazby atd.), jsme oprávněni upravit své ceny odpovídajícím způsobem.

3 DODACÍ A PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

(1) Termíny a lhůty pro dodávky a služby se považují pouze za přibližné, pokud nebyly dohodnuty v písemné formě. Pokud jde o datum, od kdy běží lhůta pro dodávky a služby, platí datum potvrzení objednávky nebo datum přijetí platby v případech, kdy je zákazník povinen vystavit zálohovou platbu. Pokud jsou dohodnuty pevné termíny dodání, vznášíme tímto námitku vůči ustanovením zákazníka, jež se týkají možných smluvních sankcí v případě nedodržení termínu dodání.

(2) Zákazník musí zajistit, že zboží převezme oprávněný příjemce podle aktuálních platných právních předpisů, včetně Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

(3) Pokud je dodávka zpožděna z důvodů, za které nese odpovědnost zákazník, opožděné převzetí a přechod rizika výkonu nabydou účinnosti, jakmile oznámíme zákazníkovi, že je zásilka připravena k dodání. Jsme oprávněni vyfakturovat zákazníkovi veškeré vzniklé náklady, např. skladovací náklady. Druhá věta platí rovněž v případě, že je dodávka zpožděna, protože není k dispozici potřebné povolení a/nebo doklad o povolení k manipulaci.

(4) Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu se zákonnými ustanoveními pouze v případě, že neseme odpovědnost za zpoždění dodávky, zákazník stanoví přiměřenou lhůtu pro dodání v souladu s právními předpisy a my tuto lhůtu nedodržíme. Právo na odstoupení od smlouvy podle první věty je vyloučeno, pokud je zákazník výhradně nebo převážně odpovědný za okolnost, která by ho opravňovala od smlouvy odstoupit, nebo pokud tato okolnost vznikne v okamžiku, kdy je zákazník v prodlení s převzetím. Ve výše uvedených případech jsou vyloučeny nároky na náhradu škody. V případě každé nedostupnosti dodávek nebo služeb jsme povinni tuto skutečnost okamžitě oznámit zákazníkovi.

(5) Nadbytečné nebo nedostatečné dodávky, které jsou v odvětví standardní, jsou přípustné, pokud se nevyžaduje konkrétní množství. V přiměřeném rozsahu jsou přípustné rovněž dílčí dodávky. V této souvislosti se každá dílčí dodávka považuje za nezávislou právní transakci.

(6) Po uzavření smlouvy nás zákazník pověří přepravou zboží jeho jménem. To neplatí, pokud zákazník vznese písemnou námitku vůči přepravě zboží námi do jednoho týdne od okamžiku, kdy obdrží potvrzení objednávky.

(7) Platí dodací podmínka dle Incoterms 2010 odsouhlasená v potvrzení objednávky. Pokud je dodávka zpožděna z důvodů, za které nese odpovědnost zákazník, přechází riziko na zákazníka od okamžiku, kdy je zásilka připravena k odeslání.

(8) Pro přepravu radioaktivních zdrojů se musí používat námi poskytnutý přepravní kontejner. Přepravní kontejnery se zapůjčují a za jejich použití účtujeme poplatek. Zapůjčený přepravní kontejner nám musí být vrácen do 30 dní od odeslání bez poplatků za dopravu, a to na námi určenou adresu. Pokud doba zápůjčky přesáhne lhůtu uvedenou ve třetí větě, bude za každý započatý měsíc naúčtováno zdržné. Vrácené obaly nesmí být radioaktivně kontaminovány. Zákazník je odpovědný za veškeré škody způsobené nesprávnou manipulací a za případně náklady na dekontaminaci v souvislosti s vnější kontaminací. Zákazníkovi budou vyfakturovány náklady na vyzvednutí a dodatečné náklady vzniklé v důsledku poškození kontejnerů.

(9) Přeprava probíhá v souladu s ustanoveními právních předpisů týkajících se přepravy nebezpečného zboží. Vyhrazujeme si právo vybrat přepravní trasu a způsob přepravy. Dodatečné náklady vzniklé v důsledku požadavků zákazníka budou vyúčtovány zákazníkovi.

4 CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

(1) Ceny za dohodnuté služby vycházejí z našeho platného ceníku, pokud neexistují dohody o cenách s konkrétním zákazníkem. Naše ceny jsou platné v souladu s podmínkami Incoterms 2010. Ceny jsou uvedeny bez platné daně z přidané hodnoty (DPH). Náklady na balení, přepravu, cla a pojištění, dovozní, vývozní a jiné daně budou účtovány zvlášť.

(2) Odměna je splatná v dohodnutém termínu splatnosti bez slev, pokud není dohodnuto jinak.

(3) Pokud bude zákazník v prodlení s platbou, jsme oprávněni uplatnit úroky z prodlení v zákonné výši, a to až do okamžiku zaplacení příslušné částky v plné výši. Tímto není vyloučeno uplatnění dalších nároků na náhradu škody.

(4) Bez ohledu na ustanovení zákazníka uvádějící něco jiného platí, že jsme oprávněni použít platby nejprve na dřívější dluhy zákazníka. Zákazník je oprávněn uplatnit své právo na zadržení nebo zápočet pouze tehdy, pokud byl jeho protinárok zákonně stanoven soudem, je nesporný nebo jsme jej písemně uznali. Uplatnění práva na zadržení, které nevychází ze stejného smluvního vztahu, se vylučuje.

(5) Platební povinnost zákazníka nezaniká, pokud zboží nemůže být dodáno z důvodů, za které je odpovědný zákazník a na něž se nevztahuje ustanovení článku 3 odst. 3. To platí zejména v případě, že nám nebyly předloženy dokumenty, které prokazují oprávnění zákazníka nebo třetí strany, jíž zákazník dodává, k přijetí zboží, nebo že tyto dokumenty nebyly předloženy v plném rozsahu či v příslušné lhůtě.

5 VÝHRADA VLASTNICTVÍ

(1) Vyhrazujeme si právo ponechat si zboží ve svém vlastnictví (dále jen „zboží ponechané v našem vlastnictví“), dokud nebude kupní cena zaplacena v plné výši, a to i v případě, že má být toto zboží zabudované do vybavení nebo má být převedeno (prodloužená výhrada vlastnictví).

(2) Pokud je zákazník v prodlení s platbou, jsme oprávněni zakázat mu používání zboží ponechaného v našem vlastnictví nebo si je vzít zpět. Zpětvzetí zboží představuje odstoupení od smlouvy pouze v případě, že tuto skutečnost výslovně deklarujeme v písemné formě. Dodatečné náklady vzniklé v důsledku zpětvzetí zboží budou vyfakturovány zákazníkovi. Dodatečné náklady ve smyslu třetí věty zahrnují náklady související s ověřením převzetí, posouzení či likvidace.

(3) Jakékoliv zpracování zboží ponechaného v našem vlastnictví zákazníkem bude prováděno výhradně naším jménem v rámci případné pro nás vzniklé povinnosti. Zpracované zboží ponechané v našem vlastnictví rovněž zůstává naším majetkem. Druhá věta se vztahuje rovněž na zboží ponechané v našem vlastnictví, které bylo zpracováno do nového produktu.

(4) Zboží ponechané v našem vlastnictví zahrnuje i nezávislá oddělitelná zařízení nebo zařízení se zvláštními právy, pokud je zboží ponechané v našem vlastnictví zkombinováno s produkty zákazníka nebo třetí strany. Pokud je zboží ponechané v našem vlastnictví zkombinováno s produkty, které nepatří zákazníkovi, nebo pokud byla zvláštní práva ztracena, nabudeme společné vlastnictví nového produktu v poměru odpovídajícím poměru hodnoty zboží ponechaného v našem vlastnictví k ostatním zkombinovaným produktům v době kombinace.

(5) Není-li zákazník v prodlení, je oprávněn prodat zboží ponechané v našem vlastnictví v rámci své běžné obchodní činnosti. Zákazník nám však postoupí pohledávky, které mu vzniknou z prodeje, včetně všech doplňkových smluv. Zákazník je povinen zajistit, že na nás budou vzniklé pohledávky převedeny. Zákazník je oprávněn stáhnout postoupené pohledávky svým jménem a na svůj účet, dokud nebude toto oprávnění zrušeno. Pokud zákazník splní své platební povinnosti plynoucí z obchodního vztahu, nemáme právo toto oprávnění zrušit. Pokud existují podmínky pro zrušení a vydali jsme v tomto smyslu prohlášení, je zákazník povinen oznámit nám nezaplacené pohledávky a jejich dlužníky, poskytnout informace potřebné pro jejich vymáhání a neprodleně informovat dlužníka o jejich postoupení.

(6) Pokud získá přístup k zboží ponechanému v našem vlastnictví třetí strana, zejména prostřednictvím zabavení majetku, zákazník bude tuto třetí stranu informovat o tom, že jsme vlastníky zboží ponechaného v našem vlastnictví, a tuto skutečnost nám neprodleně sdělí. Zákazník není oprávněn dát zboží ponechané v našem vlastnictví do zástavy nebo je postoupit jako zajištění.

6 ZÁRUKA

(1) Zaručujeme, že dodané zboží v době převodu rizika neobsahuje vady materiálu. Zboží neobsahuje vady materiálu, pokud je ve smluvně dohodnuté kvalitě. Pokud jsme povinni zboží montovat, existuje vada materiálu i v případě, že není montáž provedena správně. Rovněž zaručujeme, že služby jsou prováděny v řádné profesionální kvalitě.

(2) Záruka je vyloučena v případě zboží, které bylo opraveno nebo pozměněno stranami jinými, než jsou ty, jež jsme k tomu oprávnili, které bylo nesprávně používáno, u něhož byla porušena povinnost péče nebo u něhož došlo k nehodě, které bylo provozováno, udržováno nebo kontrolováno způsobem, jenž je v rozporu s námi poskytnutými provozními pokyny.

(3) Dodané zboží musí být po převzetí neprodleně zkontrolováno s řádnou péčí, aby se zjistilo, zda neobsahuje zjevné vady. Zboží se považuje za schválené, pokud do tří (3) kalendářních dní od převzetí neobdržíme písemné oznámení o závadách. Pokud nemohla být závada zjištěna i přes pečlivou kontrolu, platí tato lhůta po zjištění závady. Poškození obalů a jiná rozpoznatelná poškození zboží během přepravy musí být při dodání nahlášena dopravci nebo jiné osobě pověřené provedením přepravy. Vady, které nejsou zjevné, musí být písemně oznámeny nejpozději hned po objevení.

(4) Pokud jde o vady, jsme povinni dle svého uvážení buď vady odstranit, nebo v přiměřené časové lhůtě dodat zboží, které závady neobsahuje. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo má nárok na snížení kupní ceny pouze v případě, že je toto následné plnění neúspěšné nebo nebylo uskutečněno v přiměřené časové lhůtě.

(5) Zboží, které je předmětem reklamace, nám musí být na požádání vráceno se zaplacenou přepravou a řádně zabalené. V případě oprávněné reklamace týkající se vad nezbytné náklady na vrácení zboží uhradíme. Zboží musí být vráceno v souladu s článkem 9.

7 ODPOVĚDNOST

Naše odpovědnost týkající se nároků na náhradu škody, především těch, které vycházejí z porušení povinností vyplývajících z tohoto smluvního vztahu, a nároků na základě zákonných ustanovení, je omezena v případech lehké nedbalosti na náhradu za typické, předvídatelné poškození, pokud nejde o porušení základních smluvních povinností (zásadní povinnosti). Toto omezení se rovněž nevztahuje na ohrožení života, zranění nebo poškození zdraví osob a na případy absolutní odpovědnosti, jak ji definuje zákon. Výše uvedené omezení odpovědnosti platí ve stejném rozsahu i pro osobní odpovědnost našich právních a jiných zástupců.

(2) Pokud nejsou zákonem stanoveny jiné promlčecí lhůty, činí promlčecí lhůta v případě nároků z odpovědnosti vůči nám jeden (1) rok, přičemž tato lhůta začíná běžet od zákonného data zahájení promlčecí lhůty.

8 SLUŽBY

(1) Služby zahrnují práci na vlastních radioaktivních nebo neaktivních produktech zákazníka, především instalaci či demontáž, opravy, zkoušky neporušenosti, doplňování, čištění, dekontaminaci, skladování, přepravu a jiné smluvní práce. Plnění těchto služeb na majetku třetí strany se provádí na vlastní riziko zákazníka. Ceny se počítají na základě nákladů na materiál a potřebného času a budou smluvně dohodnuty. Pokud jde o radioaktivní produkty, pro stanovení úrovně radioaktivity a emisí jsou závazné naše výsledky měření.

(2) U všechny zapečetěných zdrojů přijatých ke skladování, posouzení či zpracování bude okamžitě po přijetí zkontrolováno, zda nejsou kontaminované. Opravy netěsností nebo poškození radioaktivních zdrojů, jakož i jejich úpravy a doplnění, budeme provádět pouze na vyžádání. Ztrátu radioaktivních látek v důsledku stavu radioaktivního zdroje, nebo k níž dojde během úpravy či opravy, můžeme vypořádat do výše částky stanovené v objednávce na základě smluvně dohodnutých nákladů.

(3) Pro vrácení radioaktivních látek je třeba použít vhodný a schválený obal (nejlépe obal, který jsme použili pro dodávku). Zákazník nás rovněž může požádat o vhodný obal pro účely přepravy a tento obal pro přepravu použít. Za zápůjčku vhodného obalu jsme oprávněni naúčtovat zákazníkovi poplatek. Zákazník je povinen předložit doklad o vhodnosti obalu, který musíme písemně potvrdit.

(4) Náklady na přepravu a zpětnou přepravu hradí zákazník. První věta se nevztahuje na případy podle článku 6 odst. 5. Na žádost zákazníka je možné uzavřít pojištění proti ztrátě a/nebo poškození, a to během přepravy i po dobu přítomnosti produktů v našich závodech.

9 ZPĚTNÁ PŘEPRAVA

(1) Zpětnou přepravu radioaktivních zdrojů lze provádět za účelem znovuzískání (včetně likvidace, využití nebo recyklace) nebo na základě reklamací. Umožňujeme recyklaci vybraných zdrojů, a to po předložení příslušného osvědčení pro daný zdroj. Zdroje musí být zapečetěné a bez kontaminace.

(2) Zpětné odebrání zdrojů podle první věty odstavce 1 je možné pouze v případě zdrojů, u nichž jsme my nebo některý z našich právních předchůdců figurovali jako distribuční společnost. Nejsme povinni odebírat zdroje zpět. Druhá věta se nevztahuje na vysoce radioaktivní zdroje záření. Pokud v některé konkrétní zemi existuje zákonná povinnost zpětného odběru, druhá věta neplatí.

(3) Pro zpětnou přepravu, která probíhá na riziko a náklady zákazníka, se vyžaduje předchozí písemný souhlas. Zákazník musí před odesláním radioaktivních zdrojů oznámit vhodnou lhůtu, kterou s námi dohodl.

(4) Zpětné zásilky, které jsme obdrželi bez našeho předchozího písemného souhlasu nebo bez předchozího oznámení podle odstavce 3, budou vráceny na náklady odesílatele. Alternativně můžeme radioaktivní zdroje skladovat v přepravním skladu na náklady zákazníka. Jsme oprávněni naúčtovat zákazníkovi poplatek za vyřízení zpětné přepravy a za případné potřebné kontroly kvality.

(5) Pro vrácení radioaktivních zdrojů je třeba použít vhodný a schválený obal (nejlépe obal, který jsme použili pro dodávku). Zákazník nás rovněž může požádat o vhodný obal pro účely přepravy a tento obal pro přepravu použít. Za zápůjčku vhodného obalu jsme oprávněni naúčtovat zákazníkovi poplatek. Zákazník je povinen předložit doklad o vhodnosti obalu, který musíme písemně potvrdit.

(6) Zákazník nese náklady a riziko související se zpětnou přepravou.

10 VYŠŠÍ MOC / ZRUŠENÍ POVOLENÍ

(1) V případech událostí vyšší moci nebo jiných překážek, které nejsou v době uzavření smlouvy předvídatelné nebo za něž neneseme odpovědnost, jež však významně ztěžují nebo znemožňují uskutečnění dodávky a poskytnutí služeb, a pokud není trvání takové překážky pouze dočasné, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy bez sankce. V případě dočasné překážky se data a lhůty pro uskutečnění dodávek a poskytnutí služeb prodlužují nebo odkládají o dobu trvání překážky a patřičnou lhůtu pro realizaci potřebného opatření. Případy událostí vyšší moci zahrnují zejména pracovní spory, vážná narušení přepravy nebo narušení provozu jakéhokoliv druhu, obtíže při obstarávání materiálu, elektřiny nebo dodávek od dodavatelů, vládní opatření a přírodní katastrofy.

(2) V případě zrušení úředních povolení, která jsou potřebná pro poskytování našich služeb, jsme oprávněni zrušit závazné nabídky a odstoupit od smluv bez sankce.

11 ZHORŠENÍ FINANČNÍ SITUACE ZÁKAZNÍKA

(1) Pokud se po uzavření smlouvy dozvíme o okolnostech, které zpochybňují platební schopnost zákazníka, jsme oprávnění požadovat plnou platbu nebo odpovídající zajištění před dalším plněním smlouvy, případně odstoupit od smlouvy poté, co poskytneme přiměřenou časovou lhůtu pro provedení plné platby či zajištění.

(2) Okolnosti, které zpochybňují platební schopnost zákazníka, zahrnují zejména opakované zabavení majetku nebo jiná donucovací opatření a zahájení insolvenčního řízení.

12 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

(1) Zákazník je povinen používat případné dodané radioaktivní zdroje pouze pro mírové účely a zdržet se jejich jakéhokoliv nezákonného použití, včetně mimo jiné výroby jaderných výbušných zařízení, výroby zbraní hromadného ničení nebo použití pro jakékoliv vojenské účely.

(2) Zakoupením našich produktů zákazník přijímá výše uvedený závazek.

13 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Místem soudní příslušnosti pro všechny spory vzniklé ze smluvního vztahu je sídlo naší společnosti.

(2) Naše právní transakce se zákazníkem podléhají výlučně zákonům České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se nepoužije.

(3) Pokud jednotlivá ustanovení těchto Smluvních podmínek jsou nebo se stanou částečně či úplně neúčinnými, nebude tím dotčena účinnost zbývajících ustanovení. Smluvní strany se dohodnou na nahrazení neúčinného ustanovení nebo neúčinné části ustanovení právně účinným ustanovením, které se v zákonném povoleném rozsahu co nejvíce blíží ekonomickému účelu zamýšlenému neúčinným ustanovením. To platí i v případě neúplné smlouvy.

 

Copyright © ISOTREND spol. s r.o., 2018