08.05.2018

Školení a dohled

Pro subjekty nakládající se zdroji ionizujícího záření nabízíme komplexní služby pro splnění požadavků dle Atomového zákona. Jako plně specializovaný subjekt nabízíme:

  • služby dohlížející osoby – soustavný dohled nad radiační ochranou
  • tvorbu veškeré dokumentace dle atomového zákona (i dílčí části)
  • zajištění školení zaměstnanců a odpovědných pracovníků dle atomového zákona
  • vystavování osvědčení URZ

Služby dohlížející osoby zajišťující soustavný dohled nad radiační ochranou pro pracoviště I. II. a III. kategorie dle Atomového zákona zahrnují sledování a hodnocení plnění povinností držitele povolení pro bezpečné nakládání se zdroji ionizujícího záření.

Dohlížející osoba dále zejména pomáhá držiteli povolení se zajišťováním radiační ochrany, upozorňuje na případné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Plný rozsah povinností dohlížející osoby je uveden v §43 vyhlášky 422/2016 Sb. Soustavný dohled nad radiační ochranou je pro subjekty nakládající se zdroji ionizujícího záření společností ISOTREND spol. s r.o. externě zajištován na základě smlouvy, která vymezuje rozsah požadovaných služeb, četnost revizí technické a administrativní dokumentace, pracovních postupů, požadavků ochrany zdraví při práci, rozsah vzdělávání pracovníků a zabezpečuje ověřování způsobilosti pracovníků.

 

 

 

Copyright © ISOTREND spol. s r.o., 2018